Blog Kadrowy

2020-06-24

Jak zmienia się praca zdalna w tarczy 4.0?

Kategoria:   kategoria 1

Jak zmienia się z dniem 24 czerwca 2020 r. praca zdalna?

Otóż dotychczasowy przepis art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) dotyczył jedynie polecenia wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) w celu przeciwdziałania COVID-19. Ten przepis odpowiednio miał zastosowanie do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Nowelizacja mówi o czymś więcej niż tylko o poleceniu. Mianowicie uszczegóławia kwestie technicznie i lokalowe oraz kontrowersyjną ewidencję wykonywania czynności pracy zdalnej.

  1. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.
  2. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
  3. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
  4. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  5. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.
  6. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.
  7. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Zarówno polecenie pracy zdalnej jak i sporządzanie ewidencji czynności pracy zdalnej sprawiają kłopoty w praktyce. Każdy pracodawca ma odrębną specyfikę i należy bardzo indywidualnie podchodzić do sporządzania tego typu dokumentów. Poniżej przykładowy wzór pracy zdalnej, który w pełnej wersji wraz z poleceniem prowadzenia ewidencji czynności pracy zdalnej przygotowaliśmy dla wydawnictwa Wolters Kluwer i dostępny jest on w systemie LEX. Należy także pamiętać, że każdy wzór wymaga odpowiedniego dopasowania do konkretnego pracodawcy.

………………………………...

[Imię i nazwisko pracownika]

Ewidencja czynności pracy zdalnej

sporządzona za miesiąc […] lub za okres pracy od […] do […]

W związku z poleceniem prowadzenia ewidencji pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 7 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) przedkładam poniżej ewidencję wykonywanych czynności pracy zdalnej.

l.p.

Data czynności

Godzina rozpoczęcia pracy

Godzina zakończenia pracy

Czynności wykonane

Forma pracy zdalnej czyli w jaki sposób wykonujemy pracę z domu np. telefon, Microsoft Teams, Zoom itp.

Dodatkowe informacje

1

2


epr

 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się