Blog Kadrowy

2019-03-19

Jaka jest obiektywna przyczyna do zawarcia z cudzoziemcem umowy na czas określony?

Kategoria:   kategoria 1

Przepis art. 25(1) Kodeksu pracy statuuje ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony. Zgodnie z brzmieniem § 1 k.p., okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Ograniczenia czasowe i liczbowe nie mają zastosowania gdy umowa jest zawierana na czas określony w związku z obiektywną przyczyną leżącą po stronie pracodawcy, jeżeli zawarcie umowy w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (§ 4 pkt 4).

W stosunku do cudzoziemca, który świadczy pracę w związku z wydanym terminowym zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,  pojawia się uzasadniona wątpliwość czy okres pracy cudzoziemca zostanie przedłużony. Dlatego przesłankę "obiektywnej przyczyny" spełnia zatrudnienie cudzoziemca na czas określony stosowanie do terminów wynikających z dokumentów potwierdzających legalność zatrudnienia. Ewentualnie, obiektywnie uzasadnione jest też zawarcie umowy zgodnie z terminem końcowym wskazanym w dokumencie pobytowym. 

Zasady wydawania zezwoleń i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi precyzuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.). Należy w szczególności zwrócić uwagę, że z przepisów wynika konieczność wskazania okresu pracy cudzoziemca zarówno w przypadku pracy na podstawie zezwolenia jak i w przypadku rejestracji oświadczenia. Te z kolei związane są z ograniczeniami narzuconymi przez ustawodawcę.

Termin zawarcia umowy o pracę może w przypadku cudzoziemca pokrywać się z terminem wskazanym w zezwoleniu lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi bądź okresem legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Moim zdaniem każda z powyższych przyczyn jest obiektywna i uzasadniona jako podstawa zawarcia umowy o pracę na czas określony choć częstą praktyką jest zawieranie umów na czas nieokreślony. Gdy zależy pracodawcy na pracowniku z państwa trzeciego, bądź gdy cudzoziemiec stara się i kredyt w Polsce na pewno bezterminowy rodzaj umowy ma dla niego znaczenie. Zawsze można wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ze względu na okresy upływu terminów wskazanych w dokumentach legalizujacych pobyt bądź zatrudnienie, ewentualnie udzielić cudzoziemcowi urlop bezpłatny na okres wyjazdu z Polski w celu załatwiania spraw związanych z legalizacją. Co do zasady jednak, obiektywną przyczyną zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas określony może być okres pracy wskazany w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, bądź okres na jaki została wydana wiza na pobyt.  

 

epr

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się