Blog Kadrowy

2021-08-02

Jakie dane osobowe pozyskuje pracodawca od kandydata do pracy?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawca może żądać od kandydata do pracy tylko tych danych osobowych, które zostały wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który wprowadził przesłankę istnienia "obowiązku prawnego" jako podstawy pobierania danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje jednak, że bez względu na stosowaną metodę poszukiwania pracy, proces ten jest zawsze związany z udostępnianiem danych osobowych różnym podmiotom i instytucjom, do których kandydaci wysyłają swoje dokumenty aplikacyjne (CV, listy motywacyjne). Dlatego też tak ważne jest, aby w toku tego procesu kandydaci udostępniali jedynie te dane, które są niezbędne w procesie rekrutacji.

 

Art.  22(1) Kodeksu pracy

§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przeczytaj porady UODO nt. danych osobowych w miejscu pracy:  https://uodo.gov.pl/pl/138/545

Potencjalny pracodawca nie może żądać od kandydata danych osobowych, dla których pozyskania nie posiada podstawy prawnej, czyli gdy brak jest przepisów prawnych umożliwiających mu domaganie się podania takich informacji. Nie może też żądać danych nieadekwatnych lub będących bez związku z  celem przetwarzania. Celem zaś jest w tym wypadku wyłącznie podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika. Dane możliwe do pozyskania przez pracodawcę na podstawie wyżej wskazanego przepisu Kodeksu pracy, w związku z podejmowaniem przez niego niezbędnych działań w okresie przed zawarciem umowy o pracę, obejmują takie dane jak: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Ważne

Pracodawca powinien gromadzić tylko te dane, które są konieczne do celu, jakim jest zatrudnienie danej osoby. Dlatego nie może żądać od kandydata danych wykraczających poza zakres, który został wskazany w Kodeksie pracy. Ewentualnie przepisy szczególne np. dotyczące zatrudnienia nauczycieli, lub osób pełniących służbę w straży granicznej, mogą w szerszym zakresie uprawniać przyszłego pracodawcę do pozyskiwania dodatkowych danych osobowych.

 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się