Blog Kadrowy

2019-07-12

Świdectwo pracy - od kiedy zmiana przepisów?

Kategoria:   kategoria 1

Od dnia 7 września 2019 r. pracodawców czekają kolejne zmiany w Kodeksie pracy, tym razem w obszarze świadectwa pracy. Nowelizacja ma ułatwić pracownikom uzyskanie świadectwa pracy. Do tej pory w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jednakże w praktyce termin „niezwłocznie” uznawano za termin niejednoznaczny, niepewny. Przykładowo w orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie niedookreślone „niezwłocznie” jest powiązane z terminem instrukcyjnym, który ma jedynie charakter dyscyplinujący. Niedochowanie go nie wywołuje negatywnych skutków procesowych, w szczególności nie powoduje bezskuteczności dokonanej czynności procesowej (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10.01.2018, III SA/Kr 1294/17, LEX nr 2422106).

NOWA TREŚĆ PRZEPISU - art. 97 § 1 Kodeksu pracy

"W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy."

Zmienione zostały także terminy dochodzenia sprostowania świadectwa pracy z 7 na 14 dni.

W Kodeksie pracy pojawi się też zupełnie nowy przepis, którego celem jest wskazanie sądowej możliwości zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Przepis art. 971 § 1 stanowi, że w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy (§ 2). Z powyższymi żądaniami można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia i takie same zasady odnoszą się do żądania sprostowania świadectwa pracy.

To jednak nie wszystko, ponieważ powyższe przepisy uzupełnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przez dodanie art. 4771a i 4771b. Przepisy przewidują, że w przypadku wystąpienia z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, o którym wyżej, jeżeli okaże się, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, sąd rozpozna żądanie w postępowaniu nieprocesowym jako żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Uwaga!

Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo.

Warto też zwrócić uwagę, że ustawodawca wprowadził właściwość przemienną przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy. Obecnie czynności egzekucyjne prowadzone są przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy, co bywa dla pracowników kłopotliwe i skutecznie utrudnia dochodzenie roszczeń. W sprawach z zakresu prawa pracy wierzyciel może od września złożyć wniosek do sądu właściwości ogólnej dłużnika albo do sądu, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, albo do sądu, w okręgu którego znajduje się zakład pracy (art. 1050 § 11 k.p.c.). Niewątpliwie „siedziba pracodawcy” i „miejsce pracy” różnią się i czasem są od siebie oddalone o setki kilometrów. Po wejściu w życie zmian wniosek o sprostowanie bądź wydanie świadectwa pracy będzie mógł rozpatrywać sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.

epr

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się