Zatrudnienie cudzoziemców

Polski rynek pracy jest obecnie rynkiem wielokulturowym, a problematyka zatrudniania cudzoziemców uregulowana jest w wielu aktach prawnych, których interpretacja bywa skomplikowana ze względu na różne sytuacje faktyczne w jakich znajdują się cudzoziemcy podejmujący zatrudnienie w Polsce. Zatrudniając cudzoziemca należy w szczególności brać pod uwagę ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094). W praktyce wymagana może być również znajomość innych przepisów związanych z wizami, ruchem bezwizowym czy odnoszącymi się do skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
Jedną z najszybszych form legalizacji zatrudniania cudzoziemców jest zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Procedura trwa około 8 dni. Obowiązki w tym zakresie realizuje starosta w ramach zadań własnych samorządu powiatu, a w praktyce Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Właściwy PUP wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

  1. Cudzoziemiec jest obywatelem państwa Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
  2. Cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym przez ministra właściwego do spraw pracy, który kierując się potrzebami rynku pracy, ma prawo wskazania zawodów, jakich wykonywanie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, jedynie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń;
  3. Praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową, na którą są wydawane przez PUP zezwolenia na pracę sezonową.

 

Zezwolenie na pracę
Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda. Wojewoda ustala ponadto kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. W kryteriach tych wojewoda określa:

  • wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierując się sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczbą zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy;
  • przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku, biorąc pod uwagę w szczególności poprzednie okresy pobytu i pracy cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, charakter lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz znaczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dla gospodarki.

 

Ważne
Należy pamiętać, że legalne będzie jedynie zatrudnienie cudzoziemca na zasadach w zarejestrowanym oświadczeniu lub uzyskanym zezwoleniu na pracę. W przypadku ewentualnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy stosowana jest zasada „kalka w kalkę” czyli warunki wskazane w oświadczeniu lub w zezwoleniu muszą mieć odzwierciedlenie w praktyce.

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się