Blog Kadrowy

2023-07-28

Czy pracownik, który rozwiązuje umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, może ubiegać się o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Kategoria:   kategoria 1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy na skutek zaprzestania wypłacania wynagrodzenia, pracownik będzie miał prawo zgłosić swoje roszczenia do FGŚP. Zgodnie z art. 55 § 1(1) ustawy Kodeks Pracy, z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.): „pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.” Potwierdza to również orzecznictwo, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2006 roku, sygn. akt I PK 54/06: „pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki.” W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j.  Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.), w przypadku niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków FGŚP. Art. 11 wymienionej ustawy stanowi, że w razie niewypłacalności pracodawcy, są zaspakajane roszczenia nie tylko pracowników, ale także byłych pracowników. Artykuł 12 przewiduje z kolei, że w razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, zwane dalej "roszczeniami", podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu m.in. wynagrodzenia za pracę. Pracownik może otrzymać zaległe wynagrodzenie jedynie za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuży niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie tego stosunku przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Jeżeli pracodawca nie zapłaci pracownikowi wynagrodzenia, za okres wypowiedzenia, to pracownik będzie miał możliwość wystąpić z wnioskiem do FGŚP o wypłacenie świadczenia. Najważniejszy jest fakt wystąpienia niewypłacalności przez pracodawcę. Wniosek taki można składać dopiero, gdy pracodawca stanie się niewypłacalny (czyli np. dopiero po ogłoszeniu upadłości firmy przez sąd). W sytuacji, gdy nie występuje niewypłacalność pracodawcy pracownikom nie przysługuje wypłata roszczeń na podstawie tejże ustawy.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się