Blog Kadrowy

2020-04-10

Czy przedstawiciele pracowników to również zleceniobiorcy?

Kategoria:   kategoria 1

Przedstawiciele pracowników mogą być wyłaniania tylko z pracowników czyli spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Należy zwrócić uwagę, że art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) przewiduje, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, a do zawarcia tego porozumienia uprawnieni są przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa (ust. 11 pkt 4).


WAŻNE

Przedsiębiorcy pytają czy mogą wyłaniać "przedstawicieli pracowników" spośród zleceniobiorców, ponieważ ustawa rozszerza zakres pomocy na te grupy zatrudnionych. Otóż nie. Przedstawiciele pracowników to nie zleceniobiorcy. Owszem ustawa odnosi się szerzej do „pracownika” ale w innym kontekście, tylko do zakresu podmiotowego zatrudnionych i została stworzona na potrzeby wypłaty świadczeń i dofinansowania wynagrodzeń. W tym znaczeniu skorzystają pracownicy = pracownicy + zleceniobiorcy + nakładcy + wykonawcy umów o świadczenie usług.


SPÓJRZMY NA PRZEPISY

  • Art. 15g ust. 4

Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

  • Art. 15g ust. 1

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.


PODWAŻANIE POROZUMIEŃ Z PRZEDSTAWICIELSTWEM POZAPRACOWNICZYM

Moim zdaniem w przyszłości będą wytaczane spory sądowe o zawarte porozumienie np. obniżające wynagrodzenia, którego stroną było przedstawicielstwo pozapracownicze. Jest to nieuprawniony do zawarcia takiego porozumienia podmiot. Pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

epr

 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się