Blog Kadrowy

2022-06-23

Jakie zmiany w Kodeksie pracy od sierpnia?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawców od 1 sierpnia 2022 r. czeka rewolucja w Kodeksie Pracy. Co się zmienia?

UMOWY O PRACĘ, URLOPY, UPRAWNIENIA RODZICÓW, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, PRACA ZDALNA, ALKOMAT, TESTY NARKOTYKOWE, DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

 1. Umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania
 2. Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy po upływie okresu próbnego
 3. Jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą
 4. Pozostawanie z innym pracodawcą w stosunku zatrudnienia cywilnoprawnego
 5. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy w treść umowy o pracę, oraz inne elementy istotne umowy o pracę 
 6. Dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy
 7. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy po zawarciu umowy o pracę na temat:
  • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia
  • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych)
  • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę
  • zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej)
  • zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach)
  • procedurach udzielania płatnego urlopu
  • procedurach rozwiązania stosunku pracy
  • sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia
  • prawie do szkoleń
  • możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  • procedurach awansu
  • wolnych stanowiskach pracy
 8. Zasady przemieszczania się między miejscami pracy
 9. Konsekwencje niezawarcia umowy o zakazie konkurencji
 10. Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego obowiązującej pracownika
 11. Elektroniczna forma przekazywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia
 12. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – terminy i skutki dla pracodawcy
 13. Poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza w nowych formach zatrudnienia
 14. Konieczność udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami
 15. Konsekwencje niepodania przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny - przywrócenie pracownika do pracy
 16. Termin na przedstawienie pracownikowi należycie uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę
 17. Konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony
 18. Konsultacja z organizacją związkową przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy terminowej
 19. Obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy.
 20. Zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 21. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 22. Urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym
 23. Dodatkowe ograniczenia pracodawcy w zakresie podejmowania działań w stosunku do kobiet w okresie ciąży, oraz do pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego
 24. Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy
 25. Wyższa granica wieku dziecka i konieczność uzyskania zgody pracownika na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy
 26. Zmiany związane z urlopem rodzicielskim
 27. Wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy
 28. Nowe zasady pracy zdalnej
 29. Możliwość badania pracowników alkomatem i testami na narkotyki
 30. Delegowanie pracowników
SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się